Архитектур

Архитектур мэргэжлээр интерьер дизайн, экстерьер, ландшафт төлөвлөлт, хот суурин газрын төлөвлөлт, түүхэн дурсгалт болон хуучин барилгын сэргээн засварлалт, хадгалалт, хамгаалалт, барилгын төсөв, мэргэжлийн зөвлөх, олон нийттэй харилцах алба болон хэвлэл мэдээллийн зар сурталчилгаа, архилеогийн эрдэм шинжилгээ судлагааний эрэл хайгуул, мэргэжлийн эрдэм шинжилгээ, судалгаа шинжилгээ, мэргэжлийн сурах бичиг, номын бүтээлийн редактор

Архитектурын мэргэжлээр төгсөгч нь дараах ажлын байруудад ажиллах боломжтой.

  • Экстерьер дизайн
  • Интерьер дизайн
  • Ландшафт төлөвлөлтийн дизайн
  • Хот суурин газрын төлөвлөлт
  • Түүхэн дурсгалт болон хуучин барилгын сэргээн засварлалт, хадгалалт, хамгаалалт
  • Барилгын төсөвчин
  • Мэргэжлийн зөвлөх
  • Археологийн эрдэм шинжилгээ судалгааний эрэл хайгуулч